نمونه ترجمه تخصصی مقالات روانشناسی

مولتيپل اسكلروزيس

زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی

زمینه ترجمه: روانشناسی

موضوع نمونه ترجمه: مولتيپل اسكلروزيس


کاربر گرامی ، متن زیر نمونه ترجمه تخصصی مقاله روانشناسی از مترجم شماره 3 می باشد. در صورتی که سبک ترجمه وي را پسندیده اید می توانید هنگام ثبت سفارش ، سفارش ترجمه خود را به این مترجم ارجاع دهید. براي این کار بعد از ثبت نام در سایت هنگام ثبت سفارش ترجمه خود عدد 3 را در قسمت کد مترجم وارد نمایید تا سفارش شما توسط همین مترجم ترجمه شود.Multiple sclerosis (MS) is a chronic progressive disease of the central nervous system (CNS) that affects a wide range of neurologic functions, including cognition, vision, muscle strength and tone, coordination, sensation and balance which can lead to disability, functional limitations and a poor quality of life. MS is the most common neurologic disease of young adults  and is approximately two to three times more common in women than in men


مولتيپل اسكلروزيس (MS)يك بيماري پيشرونده ي مزمن در سيستم عصـبي مركـزي (CNS)اسـت كـه طيف گسترده اي از توابع عصبي، من جمله شناخت، بينايي، قدرت عضـلاني و تـن، همـاهنگي، احسـاس و تعادل را تحت تاثير قرار مي دهد كه در نهايت مي تواند منجر به ناتواني، محدوديت هاي عملكـردي و كيفيت پايين زندگي گردد . MS شايع ترين بيماري مغز و اعصـاب در ميـان جوانـان اسـت كـه در حدود تا دو سه برابر در زنان شايعتر از مردان مي باشد.
ثبت سفارش ترجمه روانشناسی


کلمات کلیدي مرتبط :نمونه ترجمه تخصصی روانشناسی، ترجمه تخصصی مقاله روانشناسی، ترجمه تخصصی متون روانشناسی و روانپزشکی، ترجمه دانشجویی و ارزان رشته روانشناسی، ترجمه فوری رشته روانشناسی، ترجمه انگلیسی به فارسی مقاله روانشناسی

تلگرام فست مترجم