نمونه ترجمه تخصصی مقالات ریاضی

ترجمه مقاله - نظریه بازی ها و درمان سرطان

زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی

زمینه ترجمه: ریاضی

موضوع نمونه ترجمه: ترجمه مقاله - نظریه بازی ها و درمان سرطان


کاربر گرامی ، متن زیر نمونه ترجمه تخصصی مقاله ریاضی از مترجم شماره 560 می باشد. در صورتی که سبک ترجمه وي را پسندیده اید می توانید هنگام ثبت سفارش ، سفارش ترجمه خود را به این مترجم ارجاع دهید. براي این کار بعد از ثبت نام در سایت هنگام ثبت سفارش ترجمه خود عدد 560 را در قسمت کد مترجم وارد نمایید تا سفارش شما توسط همین مترجم ترجمه شود. Chemotherapy is a selective agent that alters the fitness landscape of cells . The dose strength parameter. alters the selection pressure parameter. w, (0 5 w 5 l). in favor of the healthy cell population and to the dismivantage of the cancer cell population (we < w).  Total dose density delivered in the one chemotherapeutic cycle, D, is the product of the dose strength and dose interval  such that D = ct (eqn. 4.13 ).  Plots showing the fitness of the healthy cell snhpopulation (fh . blue) and the cancer cell subpopulation (fc. red) for no therapy. low dose therapy, and high dose therapy


 شیمی درمانی یک عامل انتخابی است که موجب تغییر چشم انداز سازگاری سلول می شود. پارامتر مقاومت دوز، موجب تغییر پارامتر فشار انتخابی ،به نفع جمعیت سلول های سالم و به ضرر جمعیت سلول سرطانی (wc<w) می شود. تراکم کل دوز تحویل شده در چرخه شیمی درمانی ، حاصل ضرب مقاومت دوز و بازه دوز می باشد به طوری که D=ct است( معادله 4-13).نمودارها  تناسب زیر جمعیت سلولی سالم( fh آبی) و زیر جمعیت سلول سرطانی(fc، قرمز) را برای عدم درمان، درمان با دوز پایین و درمان با دوز بالا نشان می دهد.
ثبت سفارش ترجمه ریاضی


کلمات کلیدي مرتبط :نمونه ترجمه تخصصی متن ریاضی، ترجمه تخصصی ریاضی، ترجمه مقاله ریاضی، ترجمه تخصصی مقاله ریاضی، ترجمه انگلیسی به فارسی مقاله، ترجمه دانشجویی و ارزان رشته ریاضی، ترجمه تخصصی فوری، ترجمه فارسی به انگلیسی ریاضی

تلگرام فست مترجم