نمونه ترجمه تخصصی مقالات صنایع

مقدمه ای بر نظریه و عمل در تامین مالی پروژه

زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی

زمینه ترجمه: صنایع

موضوع نمونه ترجمه: مقدمه ای بر نظریه و عمل در تامین مالی پروژه


کاربر گرامی ، متن زیر نمونه ترجمه تخصصی مقاله صنایع از مترجم شماره 39 می باشد. در صورتی که سبک ترجمه وي را پسندیده اید می توانید هنگام ثبت سفارش ، سفارش ترجمه خود را به این مترجم ارجاع دهید. براي این کار بعد از ثبت نام در سایت هنگام ثبت سفارش ترجمه خود عدد 39 را در قسمت کد مترجم وارد نمایید تا سفارش شما توسط همین مترجم ترجمه شود.A large part of the existing literature agrees on defining project finance as financing that as a priority does not depend on the soundness and  creditworthiness of the sponsors, namely, parties proposing the business idea to launch the project. Approval does not even depend on the value of assets sponsors are willing to make available to financers as collateral. Instead, it is basically a function of the project's ability to repay the debt  contracted and remunerate capital invested at a rate consistent with the degree of risk inherent in the venture concerned


در بیشتر تحقیقات و مطالعات موجود تامین مالی پروژه به عنوان نوعی تامین مالی تعریف شده است که اغلب به سلامت و شایستگی اعتباری اسپاسنرها یعنی طرفهایی که ایده تجاری برای راه اندازی پروژه پیشنهاد می دهند بستگی ندارد. موافقت در این باره نیز حتی به ارزش دارایی هایی که اسپانسرها می خواهند به عنوان تضمین در دسترس ارائه دهندگان منابع مالی قرار دهند بستگی ندارد. بلکه تامین مالی پروژه اساسا یک نوع کارکرد باالقوه پروژه برای بازپرداخت بدهی های قراردادی و جبران سرمایه بکارگرفته شده با نرخ برابر با سطح ریسک ذاتی در فعالیت تجاری محسوب می شود. 
ثبت سفارش ترجمه صنایع


کلمات کلیدي مرتبط :نمونه ترجمه متن مهندسی صنایع، نمونه ترجمه مقاله مهندسی صنایع ، ترجمه تخصصی متون مهندسی صنایع، ترجمه تخصصی مقاله مهندسی صنایع، ترجمه تخصصی متون صنایع، ترجمه دانشجویی و ارزان رشته صنایع، ترجمه فوری مقاله رشته صنایع ، ترجمه انگلیسی به فارسی مقاله مهندسی صنایع ، ترجمه دانشگاهی متون صنایع، ترجمه فارسی به انگلیسی رشته صنایع، ترجمه مقاله ISI صنایع

تلگرام فست مترجم