نمونه ترجمه تخصصی مقالات نفت و پتروشیمی

ترجمه مقاله تفاوت ها در آموزش ایمنی میان شرکت های ساختمانی بزرگ و کوچک با کارگران غیر بومی:شواهدی از آسیب پذیری های داری همپوشانی

زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی

زمینه ترجمه: نفت و پتروشیمی

موضوع نمونه ترجمه: ترجمه مقاله تفاوت ها در آموزش ایمنی میان شرکت های ساختمانی بزرگ و کوچک با کارگران غیر بومی:شواهدی از آسیب پذیری های داری همپوشانی


کاربر گرامی ، متن زیر نمونه ترجمه تخصصی مقاله نفت و پتروشیمی از مترجم شماره 560 می باشد. در صورتی که سبک ترجمه وي را پسندیده اید می توانید هنگام ثبت سفارش ، سفارش ترجمه خود را به این مترجم ارجاع دهید. براي این کار بعد از ثبت نام در سایت هنگام ثبت سفارش ترجمه خود عدد 560 را در قسمت کد مترجم وارد نمایید تا سفارش شما توسط همین مترجم ترجمه شود.The results highlight some of the challenges a vulnerable worker population faces in a small business, and can be used to better focus intervention efforts. Among businesses represented in this sample, there are deficits in the amount, frequency, and format of workplace safety and health training provided to non-native workers in smaller construction businesses compared to those in larger businesses. The types of training conducted for non-native workers in small business were less likely to take into account the language and literacy issues faced by these workers. The findings suggest the need for a targeted approach in providing occupational safety and health training to non-native workers employed by smaller construction businesses


نتایج نشان می دهد برخی از چالش هایی که جمعیت کارکنان آسیب پذیر در یک کسب و کار کوچک با آن روبرو هستند، می تواند برای تمرکز بهتر روی تلاش های مداخله ای مورد استفاده قرار گیرد. در میان کسب و کارهای نشان داده شده در این نمونه ، در مقدار، تکرار و فرمت ایمنی محل کار و آموزش بهداشت به کارگران غیر بومی در کسب و کارهای کوچکتر ساختمانی نسبت به کسانی که در کسب و کارهای بزرگتر هستند، کمبود وجود دارد. انواع آموزش هایی که برای کارگران غیر بومی در کسب و کار کوچک صورت گرفت، احتمالا کمتر مورد توجه زبان و سواد آموزی قرار گرفتند. یافته ها حاکی از نیاز به یک رویکرد هدفمند در ارائه آموزش ایمنی و بهداشت شغلی به کارگران غیر بومی است که توسط شرکت های کوچکتر ساخت و ساز مشغول به کار هستند. 
ثبت سفارش ترجمه نفت و پتروشیمی


کلمات کلیدي مرتبط :نمونه ترجمه تخصصی نفت گاز و پتروشیمی، ترجمه تخصصی مقاله نفت گاز و پتروشیمی، ترجمه تخصصی متون نفت گاز و پتروشیمی، ترجمه دانشجویی و ارزان رشته نفت گاز و پتروشیمی، ترجمه فوری رشته نفت گاز و پتروشیمی، ترجمه انگلیسی به فارسی مقاله نفت گاز و پتروشیمی، ترجمه فارسی به انگلیسی نفت گاز و پتروشیمی

تلگرام فست مترجم