نمونه ترجمه تخصصی مقالات پزشکی

نمونه ترجمه تخصصی پزشکی- ارگانیسم های عامل عغونت های بیمارستانی

زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی

زمینه ترجمه: پزشکی

موضوع نمونه ترجمه: نمونه ترجمه تخصصی پزشکی- ارگانیسم های عامل عغونت های بیمارستانی


کاربر گرامی ، متن زیر نمونه ترجمه تخصصی مقاله پزشکی از مترجم شماره 687 می باشد. در صورتی که سبک ترجمه وي را پسندیده اید می توانید هنگام ثبت سفارش ، سفارش ترجمه خود را به این مترجم ارجاع دهید. براي این کار بعد از ثبت نام در سایت هنگام ثبت سفارش ترجمه خود عدد 687 را در قسمت کد مترجم وارد نمایید تا سفارش شما توسط همین مترجم ترجمه شود.Hospital-acquired Infection Organisms cause numerous problems for the patients as well as the healthcare section . Among these bacterium, Acinetobacter is quite an important Hospital Pathogen controlling the infections related to which is difficult mainly due to the Multiple Drug Resistance . Acinetobacter is a Gram-negative,aerobic, polymorphous, and non-motile Coccobacilli, belonging to the family of Neisseriaceae . The Acinetobacter kind consists of 32 different varieties the most prevalent one of which amongst the clinical strains is the Acinetobacter Baumannii.This bacteria is the effective agent in 10%-2 of all gram-negative infections as well as 9% of all of the hospital infections


ارگانیسم­های عامل عفونت های بیمارستانی مشکلات فراوانی را برای بیماران وبخش درمانی­ ایجاد می کنند.در بین این باکتریها آسینتوباکتر یک پاتوژن مهم بیمارستانی است که کنترل عفونتهای ناشی از آن به دلیل مقاومت های دارویی چندگانه مشکل است. آسینتوباکتر یک کوکو باسیل گرم منفی ، هوازی ، پلی مورف ، غیر متحرک و از اعضا خانواده نایسریاسه می باشد .جنس آسینتوباکتر شامل 32 گونه مختلف می باشد که رایج ترین گونه آن در سویه های بالینی آسینتوباکتر بومانی می باشد . این باکتری عامل 2-10%تمام عفونتهای گرم منفی و عامل 9% از کل عفونتهای بیمارستانی می باشد
ثبت سفارش ترجمه پزشکی


کلمات کلیدي مرتبط :نمونه ترجمه تخصصی پزشکی، ترجمه تخصصی مقاله پزشکی، ترجمه تخصصی متون پزشکی وروانپزشکی، ترجمه دانشجویی رشته پزشکی ، ترجمه فوری رشته پزشکی ، ترجمه انگلیسی به فارسی مقاله پزشکی، ترجمه تخصصی متن پزشکی، ترجمه تخصصی کتاب پزشکی، ترجمه تخصصی کتاب روانپزشکی

تلگرام فست مترجم