نمونه ترجمه تخصصی مقالات پزشکی

نمونه ترجمه تخصصی پزشکی- ترومای ضربه غیرنافذ

زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی

زمینه ترجمه: پزشکی

موضوع نمونه ترجمه: نمونه ترجمه تخصصی پزشکی- ترومای ضربه غیرنافذ


کاربر گرامی ، متن زیر نمونه ترجمه تخصصی مقاله پزشکی از مترجم شماره 842 می باشد. در صورتی که سبک ترجمه وي را پسندیده اید می توانید هنگام ثبت سفارش ، سفارش ترجمه خود را به این مترجم ارجاع دهید. براي این کار بعد از ثبت نام در سایت هنگام ثبت سفارش ترجمه خود عدد 842 را در قسمت کد مترجم وارد نمایید تا سفارش شما توسط همین مترجم ترجمه شود.There is little difference between the definition of a wound and an injury. Stedman's Concise Medical Dictionary defines injury as “damage, harm or loss particularly when the result of external force.” Wound is defined as “trauma to any tissues of the body,especially which was caused by physical means and with interruption of continuity.”1 In some legal systems, however, a slight distinction is made, with a wound arising from an intentional or purposeful action whereas an injury implies the possibility of an accidental cause


تفاوت بسیار کمی میان تعریف زخم و صدمه وجود دارد. واژه‌نامه دقیق پزشکی استدمن صدمه را اینگونه تعریف می‌کند: "آسیب دیدن، صدمه دیدن یا از دست دادن بویژه هنگامی که نتیجه ضربه خارجی باشد". زخم به عنوان تروما به هر بافتی از بدن تعریف می‌شود بویژه وقتی که ابزارهای فیزیکی ایجاد شود و با قطع پیوستگی همراه باشد. با این وجود برخی از سیستم‌های قضایی تمایز کمی قائل می‌شوند، زخم به دلیل عمل قصد یا هدفمند بوجود می‌آید درحالیکه صدمه بر احتمال علت تصافی دلالت دارد.
ثبت سفارش ترجمه پزشکی


کلمات کلیدي مرتبط :مونه ترجمه تخصصی پزشکی، ترجمه تخصصی مقاله پزشکی، ترجمه تخصصی متون پزشکی و روانپزشکی، ترجمه دانشجویی و ارزان رشته پزشکی ، ترجمه فوری مقاله پزشکی ، ترجمه انگلیسی به فارسی مقاله پزشکی، ترجمه تخصصی متن پزشکی، ترجمه تخصصی کتاب پزشکی، ترجمه تخصصی کتاب روانپزشکی

تلگرام فست مترجم