نمونه ترجمه تخصصی مقالات کامپیوتر

مقاله ای در مورد صفحه اصلی BLAST و صفحات جستجوی انتخاب شده

زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی

زمینه ترجمه: کامپیوتر

موضوع نمونه ترجمه: مقاله ای در مورد صفحه اصلی BLAST و صفحات جستجوی انتخاب شده


کاربر گرامی ، متن زیر نمونه ترجمه تخصصی مقاله کامپیوتر از مترجم شماره 1 می باشد. در صورتی که سبک ترجمه وي را پسندیده اید می توانید هنگام ثبت سفارش ، سفارش ترجمه خود را به این مترجم ارجاع دهید. براي این کار بعد از ثبت نام در سایت هنگام ثبت سفارش ترجمه خود عدد 1 را در قسمت کد مترجم وارد نمایید تا سفارش شما توسط همین مترجم ترجمه شود.BLAST search results are available for 36 hours. The “Recent Results” tab displays a list of recently submitted search requests that have not expired. The list is session-specific and will be lost if session cookie is cleared upon browser exit. For this reason, it is recommended that BLAST searches be done with an active login to a My NCBI account such as the one shown below. The My NCBI login from the headeris shown as an insert at the upper right (A). Each result is given as a row in the table. The identifier in the Request ID (RID) column (B) provides an one-click access to the search result. The program, Title and Database column (C) combine to provide a summary for a specific search. Database restriction applied are indicated by “more …” and the popup upon mouseover (D). The “save”, “download” and the red “X” (E) allow saving the search strategy, downloading the search strategy, and removing the search from the list.


نتایج جستجو BLAST  به مدت 36 ساعت در دسترس هستند. زبانه " نتایج اخیر" لیستی از درخواست های جستجوی اخیر که منقضی نشده اند را نمایش می دهد. این لیست جلسه - خاص است و اگر کوکی جلسه پس از خروج از مرورگر پاک شود،این لیست از دست خواهد رفت. به همین دلیل توصیه می شود که جستجوهای BLAST  با یک ورود فعال به حساب My NCBI  مانند آن چه در زیر نشان داده شده، انجام شود.لاگین My NCBI از سرفصل، به صورت یک درج  در بالاسمت راست(A)  نشان داده شده است. هر نتیجه به صورت یک ردیف در این جدول ارائه می شود. شناسه در ستون (B) شناسه درخواستی  (RID) یک  دسترسی تک کلیکی را برای نتیجه ی جستجو فراهم می کند. ستون برنامه، عنوان، و پایگاه داده(C)  برای ارائه خلاصه در یک جستجوی خاص ترکیب می شود. محدودیت پایگاه داده اعمال شده  با  "بیشتر ..." نشان داده می شود. "ذخیره"، "دانلود" و "X"   قرمز(E) ذخیره راهبرد جستجو، دانلود راهبرد جستجو، و حذف جستجو از لیست را مجاز می کند.
ثبت سفارش ترجمه کامپیوتر


کلمات کلیدي مرتبط :نمونه ترجمه تخصصی کامپیوتر، ترجمه تخصصی مقاله کامپیوتر ، ترجمه تخصصی متون کامپیوتر و فناوری اطلاعات، ترجمه دانشجویی و ارزان رشته کامپیوتر ، ترجمه فوری رشته کامپیوتر ، ترجمه انگلیسی به فارسی مقاله کامپیوتر

تلگرام فست مترجم