ترجمه چکیده پایان نامه

چکیده (abstract) بخش آغازین یک مقاله یا پایان نامه است و توضیحی کوتاه در مورد موضوع مقاله یا پایان نامه ، روش هاي استفاده شده در مقاله یا پایان نامه و در نهایت نتیجه پژوهش انجام شده ارائه می دهد.


ترجمه چکیده پایان نامه فارسی به انگلیسی یکی از حساس ترین انواع ترجمه به شما می رود، زیرا چکیده پایان نامه باید در قالب جملاتی کوتاه پیام پروژه و تز را به مخاطب منتقل کند. از اینرو نیازمند مترجمی کارازموده و باتجربه در امر ترجمه چکیده پایان نامه است.


در موسسه فست مترجم یک اصل همیشه رعایت می شود: اگر قادر به درك مطلب نیستید، ترجمه آن را نپذیرید.


بر اساس این اصل ترجمه چکیده پایان نامه ها و مقالات به مترجمینی سپرده می شود که علاوه بر دانش زبانی بالا در رشته موردنظر نیز متخصص باشند تا کیفیت ترجمه انجام شده تضمین شود.


به علاوه براي تضمین کیفیت ترجمه چکیده پایان نامه ها و مقالات کلیه سفارش ها داراي پشتیبانی بوده و در صورت درخواست مشتري مترجم موظف به بازبینی و رفع خطاهاي احتمالی و اصلاح ترجمه انجام شده است.


براي ثبت سفارش ترجمه چکیده پایان نامه و مقاله خود و قیمت گذاري رایگان در کمتر از ده دقیقه هم اکنون اقدام کنید

ثبت سفارش


تلگرام فست مترجم