نمونه ترجمه تخصصی متون زیست شناسی

زبان ترجمه: انگلیسی به فارسی

زمینه ترجمه: ژنتیک جمعیت

موضوع نمونه ترجمه: متن زیر بخش هایی از یک کتاب در مورد ژنتیک جمعیت است


کاربر گرامی ، متن زیر نمونه ترجمه تخصصی مقاله ژنتیک جمعیت از مترجم شماره 3 می باشد. در صورتی که سبک ترجمه وي را پسندیده اید می توانید هنگام ثبت سفارش ، سفارش ترجمه خود را به این مترجم ارجاع دهید. براي این کار بعد از ثبت نام در سایت هنگام ثبت سفارش ترجمه خود عدد 3 را در قسمت کد مترجم وارد نمایید تا سفارش شما توسط همین مترجم ترجمه شود.Population genetics employs both inductive and deductive reasoningin an effort to understand the biological processes operating in actual populations as well as to elucidate the general processes that cause population genetic phenomena. The inductive approach to population genetics involves assembling measures of genetic variation (parameter estimates) from various populations to build up evidence that can be used to identify the underlying processes that produced the observed patterns.


ژنتیک هاي جمعیت، استدلال هاي قیاسی و استقرایی را در تلاش براي درك فرآیندهاي بیولوژیکی فعال در جمعیت واقعی و همچنین براي روشن ساختن فرآیندهاي کلی پدید آورنده پدیده ژنتیک جمعیت، مورد استفاده قرار داده است. رویکرد استنتاجی ژنتیک جمعیت شامل مونتاژ یا سرهم کردن اقدامات متنوع ژنتیکی (برآورد پارامترها) از جمعیت هاي گوناگون براي ساخت شواهدي که می تواند براي شناسایی فرآیندهاي اساسی از الگوهاي مشاهده شده، مورد استفاده قرار گیرد، می باشد.

تلگرام فست مترجم