لیست نمونه ترجمه تخصصی متون عمومی

زمینه کد مترجم زبان
تجزیه و تحلیل سیستم هاي آموزشی 3 انگلیسی به فارسی
محتوای یک وب سایت املاک در مورد پرداخت اجاره بها 39 انگلیسی به فارسی
مقاله درباره نام تجاری 335 انگلیسی به فارسی
پرداخت اجاره بها 335 انگلیسی به فارسی
تلگرام فست مترجم