نمونه ترجمه تخصصی متون صنایع

زبان ترجمه: فارسی به انگلیسی

زمینه ترجمه: صنایع

موضوع نمونه ترجمه: مقاله کارآئی و اثربخشی کیفیت


کاربر گرامی ، متن زیر نمونه ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله مهندسی صنایع از مترجم شماره 18 می باشد. در صورتی که سبک ترجمه وي را پسندیده اید می توانید هنگام ثبت سفارش ، سفارش ترجمه خود را به این مترجم ارجاع دهید. براي این کار بعد از ثبت نام در سایت هنگام ثبت سفارش ترجمه خود، عدد 18 را در قسمت کد مترجم وارد نمایید تا سفارش شما توسط همین مترجم ترجمه شود.هدف این بخش بررسی و تجزیه و تحلیل هزینه هاي کیفیت است به نحوي که بتوان با تقبل یکسري هزینه هاي پیشگیرانه از تحمیل هزینه هـاي گزاف ناشی از بی کیفیتی جلوگیری نمود. جوران معتقد بود که هزینه هاي دستیابی به یک سطح کیفیت را می توان به دو دسته هزینه هاي قابل اجتناب و هزینه هاي غیرقابل اجتناب تقسیم نمود. هزینه هاي غیرقابل اجتناب هزینه هاي بودند که مربوط به پیشگیري ، بازرسی ، نمونه گیري و ... می شوند.


This section’s goal is to investigate and analyze the quality costs, in a way that you can prohibit excessive costs derived from lack of quality with expending some preventive costs. Joran believed that you can divide the costs to achieve a level of quality into 2 segments of avoidable cost and inevitable costs. Inevitable costs are related to prevention, inspection, sampling and etc.

کلمات کلیدی مرتبط: نمونه ترجمه متن مهندسی صنایع، نمونه ترجمه مقاله مهندسی صنایع ، ترجمه تخصصی متون مهندسی صنایع، ترجمه تخصصی مقاله مهندسی صنایع، ترجمه تخصصی متون صنایع، ترجمه دانشجویی و ارزان رشته صنایع، ترجمه فوری مقاله رشته صنایع ، ترجمه انگلیسی به فارسی مقاله مهندسی صنایع ، ترجمه دانشگاهی متون صنایع، ترجمه فارسی به انگلیسی رشته صنایع، ترجمه مقاله ISI صنایع ، ترجمه کتاب مهندسی صنایع

تلگرام فست مترجم