">

ترجمه انگلیسی به فارسی مقاله Example Design

Example Design

فصل 18 : طراحی نمونه - کتاب شکست هیدرولیک

قیمت: ۵۲,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله
زمینه مکانیک
نام ژورنال
نام نویسنده Michael Berry Smith, Carl Montgomery
سال انتشار 2015
تعداد صفحات انگلیسی 22صفحه
تعداد صفحات فارسی 25صفحه
تعداد کلمات 9500

ترجمه تخصصی چکیده مقاله

طراحی نمونه
مثال زیر بسیاری از اصول و معادلات شرح داده شده در فصل های گذشته را بیان می دارد. نمونه های طراحی اضافی و صفحات گسترده ای وجود دارد که محاسبات توصیف شده در این فصل را انجام می دهند، که در وب سایت تیلور و فرانسیس http: //www.crcpress یافت می شود. http://www.crcpress.com/product/isbn/9781466566859 فرآیندکاری مشخص شده در جدول 18.1 برای انجام طراحی استفاده می شود.
تاریخچه چاه
"Prue # 1" به عنوان یک چاه با حفاری افقی عمیق تر ایجاد می شود. با این حال، تکرار داده های فشار مخزن (RFT)، حاکی از فاصله تکمیل طرح ریزی شده در یک بلوک خطا می باشد که پیش از این توسط حداقل دو چاه مجاور تخلیه شده است. بدین ترتیب، برنامه هایی برای کامل نمودنِ لایه سنگ گازدار با نفوذپذیری نسبتا" کم در تقریبا" 5300 فوتی، در نظر گرفته می شود. این لایه سنگ گازدار در هنگام حفاری چاه های دیگر مشاهده می شود و به نظر می رسد در یک منطقه وسیع، پیوسته باشد. بمنظور تکمیل، این چاه به عنوان یک چاه اکتشافی در یک بلوک حفاری 640 هکتاری (2.6 کیلومتر مربع) (شعاع زهکشی، re، 2640 فوت یا حدود 800 متر) مجددا" به کار گرفته می شود.

سایر مقالات ترجمه شده رشته مکانیک

تلگرام فست مترجم