هزینه ترجمه متون و مقالات

صنعت ترجمه تجارتی گسترده و شامل زبان هاي مختلفی است . مرکز خدمات ترجمه انلاین فست مترجم با توجه به بین المللی بودن زبان انگلیسی بر ارائه خدمات ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی متون و مقالات و ترجمه فایل صوتی و تصویري تمرکز دارد و هزینه ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی ، را براساس کیفیت ترجمه ارائه شده به سه گروه کیفی تقسیم بندي کرده است. براي کسب اطلاعات دقیق در مورد هزینه ترجمه این سه گروه صفحات زیر را بررسی کنید:
هزینه ترجمه مقالات و متون بر اساس تعداد کلمات یک صفحه (هر صفحه استاندارد حاوي 250 کلمه است) و هزینه ترجمه فایل صوتی / تصویري بر اساس دقیقه محاسبه می شود.