فروشگاه مقالات

Influence Factor Based Opinion Mining of Twitter Data Using Supervised Learning
کامپیوتر

کاوش نظرات داده های توییتر مبتنی بر عامل نفوذ با استفاده از یادگیری نظارتی

۴۰,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
Recent advances in rechargeable battery materials a chemist’s perspective
شیمی

پیشرفتهای اخیر در مواد باتری قابل شارژ: چشم انداز یک شیمیدان

۶۰,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
Recent advances in lithium ion battery materials
شیمی

پیشرفت های اخیر در مواد باتری یون لیتیوم

۳۵,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
Vanadium redox flow batteries: a technology review
شیمی

باتری های جریان اکسایشی کاهشی وانادیوم: بررسی فناوری

۴۹,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
Emergence of rechargeable seawater batteries
شیمی

پیدایش باتریهای قابل شارژ آبی

۳۸,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
Hemodynamic Effects of Weight Loss in Obesity
پزشکی

اثرات همودینامیک کاهش وزن در چاقی

۴۰,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
Hybrid framework for investment project portfolio selection
کامپیوتر

چارچوب‌کاری دو گانه برای انتخاب پورتفوی پروژه سرمایه‌گذاری

۳۸,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
Recurrent Neural Network for (Un-)supervised Learning of Monocular Video Visual Odometry and Depth
کامپیوتر

شبکه عصبی بازگشتی برای یادگیری غیرنظارتی عمق و مسافت پیمایی بصری ویدئویی تک‌چشمی

۴۵,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
VLocNet++: Deep Multitask Learning for Semantic Visual Localization and Odometry
کامپیوتر

VLocNet++: یادگیری چند وظیفه‌ای عمیق برای تعیین موقعیت بصری معنایی و مسافت‌پیمایی

۳۶,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
تلگرام فست مترجم