فروشگاه مقالات

Recent advances in rechargeable battery materials a chemist’s perspective
شیمی

پیشرفتهای اخیر در مواد باتری قابل شارژ: چشم انداز یک شیمیدان

۵۸,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
Recent advances in lithium ion battery materials
شیمی

پیشرفت های اخیر در مواد باتری یون لیتیوم

۳۵,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
Vanadium redox flow batteries: a technology review
شیمی

باتری های جریان اکسایشی کاهشی وانادیوم: بررسی فناوری

۴۹,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
Emergence of rechargeable seawater batteries
شیمی

پیدایش باتریهای قابل شارژ آبی

۳۸,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
Hemodynamic Effects of Weight Loss in Obesity
پزشکی

اثرات همودینامیک کاهش وزن در چاقی

۳۷,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
Hybrid framework for investment project portfolio selection
کامپیوتر

چارچوب‌کاری دو گانه برای انتخاب پورتفوی پروژه سرمایه‌گذاری

۳۸,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
Recurrent Neural Network for (Un-)supervised Learning of Monocular Video Visual Odometry and Depth
کامپیوتر

شبکه عصبی بازگشتی برای یادگیری غیرنظارتی عمق و مسافت پیمایی بصری ویدئویی تک‌چشمی

۴۵,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
VLocNet++: Deep Multitask Learning for Semantic Visual Localization and Odometry
کامپیوتر

VLocNet++: یادگیری چند وظیفه‌ای عمیق برای تعیین موقعیت بصری معنایی و مسافت‌پیمایی

۳۶,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
Emergency Management and the Terrorist Threat
مجموعه مدیریت

مدیریت بحران و تهدید تروریستی

۱۱۹,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
تلگرام فست مترجم