لیست نمونه ترجمه تخصصی متون زیست شناسی

زمینه کد مترجم زبان
ترجمه بخش هایی از یک کتاب در مورد ژنتیک جمعیت 3 انگلیسی به فارسی
تلگرام فست مترجم