لیست نمونه ترجمه تخصصی متون صنایع

زمینه کد مترجم زبان
مقدمه ای بر نظریه و عمل در تامین مالی پروژه 39 انگلیسی به فارسی
ترجمه کتاب رشته صنایع - مدیریت زنجیره تامین 378 انگلیسی به فارسی
تلگرام فست مترجم