لغات هم آوا (قسمت 1)

نویسنده: فست مترجم آموزشی دیدگاه: 0 مشاهده: 989 بار

 

1. بیابان  = desert

دسر = dessert

2. به جز = except

پذیرفتن =  accept

3.مردن = die

رنگ کردن = dye

4. تاثیر گذاشتن = affect

اثر = effect

5. اجازه گرفته = allowed

با صدای بلند = aloud

6. محراب = altar

تغییر کردن، دادن = alter

7. برهنه = bare

تحمل کردن = bear

8. نامطبوع = coarse

دوره = course

9. کشمش = currant

کنونی = current

10. شورا = council

مشورت = counsel

11. کمر = waist

تلف کردن = waste

12. هوا = weather

آیا / چه = whether