لغات هم آوا ( قسمت 2)

نویسنده: فست مترجم آموزشی دیدگاه: 0 مشاهده: 986 بار

 

 

1. دوگانه= dual

جنگ تن به تن= duel

2. خودنمایی =  flaunt

تمسخر = flou

3. رسماً = formally

سابق = formerly

4. آرام = quiet

کامل = quite  

5. سبک = lightening

روشن شدن = lightning

6. شل = loose

از دست دادن = lose

7. بادبان = sail

فروش = sale

8. دوختن =  sew

بذرپاشی = sow

9. درد = pain

جام = pane

10. آرامش = peace

تکه = piece

11. شخصی = personal

کارکنان = personnel

12. ساکن = stationary

نوشت افزار = stationery