ضرب المثل های انگلیسی ( قسمت1 )

نویسنده: فست مترجم آموزشی دیدگاه: 0 مشاهده: 2270 بار

 

 

1. مرغی که در هواست را نباید به سیخ کشید

First catch your hare,then cook him

2. مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد

A burnt child dreads the fire

3.    از چاله درامدن در چاه افتادن

To fall from the frying pan into the fire

4. تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها

There is no smoke withut fire

5.دامن زدن به آتش، زیر آتش فوت کردن

To pour oil on the fire

6. بی خبری خوش خبری است

No news is good news

7. نخود هر آش بودن

To have a finger in every pie

8. آب در هاون سابیدن

To bite a file

9. مثل خر در گل گیر کردن

Like a duck in thunderstorm

10. نه خود خورد نه کس دهد گنده کند به سگ دهد

He is a dog in the manager