اصطلاحات کاربردی انگلیسی قسمت 4

نویسنده: فست مترجم اصطلاحات روزمره دیدگاه: 0 مشاهده: 1346 بار

 

1. به من بی محلی کرد

He gave me  a cold shoulder

2. مگه سر گردنه است

 What a rip_off

3. اسمم را عوض میکنم اگه  

I will eat my hat

4. مچش را گرفتم  

I caught him red_handed

5. این به اون در

Tit for tat

6. وای به حالت  

  Alas for you

7. محض اطلاع شما  

For your information

8. بهم یه فرصت بده

Give me a break

9. بهت قول میدم

 I give   you my word

10. خودش میزنه اون در

Look the other way