ترجمه انگلیسی به فارسی مقاله Effect of Tai Chi Chuan on balance in women with multiple sclerosis

Effect of Tai Chi Chuan on balance in women with multiple sclerosis

اثر تاي چي چوان در تعادل زنان مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود مقاله
زمینه روانشناسی
نام ژورنال Complementary Therapies in Clinical Practice-elsevier
نام نویسنده Elaheh Azimzadeh, Mohammad Ali Hosseini, Kian Nourozi ,Patricia Mary Davidson
سال انتشار 2015
تعداد صفحات انگلیسی 4صفحه
تعداد صفحات فارسی 13صفحه
تعداد کلمات 2730

ترجمه تخصصی چکیده مقاله

هدف: هدف از اين بررسي اثر تاي چي چوان در تعادل زنان مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس در ايـران اسـت.
طراحي: 36زن مبتلا به اسكلروز از كه اعضاي انجمن مولتيپل اسكلروزيس ايران به شمار مي روند در ايـن مطالعه شركت كرده ا ند 18نفر از شركت كنندگان در گروه پيشگيري قرار گرفت و ه 18نفر ديگـر بـه گـروه كنترل اختصاص داده شده اند. پيشگيري شامل جلسات ورزش سبك يانگ تاي چي چوان است كه دو بـار در هفته و به مدت دوازده هفته برگزار مي گردد.معيارهاي نتيجه ي اصلي: اين پژوهش براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه ي مشخصات فردي و مقياس تعادلي برگ ) (BBSاستفاده مي كند.
نتايج: پس از گذشت 12هفته، ميانگين نمره ي BBSدر گروه پيشگيري بهبود معني داري را در مقايسه بـا وضعيت پايه نشان داده است

فست مترجم ارائه دهنده خدمات ترجمه تخصصی متون و مقالات رشته روانشناسی با هزینه ترجمه دانشجویی
برای ثبت سفارش ترجمه آنلاین متون رشته روانشناسی می توانید از منوی ثبت سفارش ترجمه استفاده کنید .

سایر مقالات ترجمه شده رشته روانشناسی

Investigating student motivation in the context of a learning analytics intervention during a summer bridge program
روانشناسی

بررسی انگیزه دانش آموزان در زمینه تجزیه و تحلیل یادگیری مداخله گر در طول برنامه تابستانه پل

۱۹,۰۰۰ تومان
جزئیات و خرید
تلگرام فست مترجم