مجموعه مدیریت

لیست نمونه ترجمه تخصصی متون مجموعه مدیریت

زمینه کد مترجم زبان
برنامه مدیریت دارایی استراتژیک فضای باز 2015 378 انگلیسی به فارسی
تلگرام فست مترجم